Laenuleping on juriidiliselt siduv dokument, mis sätestab laenuandja ja laenusaaja vahelise kokkuleppe laenu tingimuste osas. Laenulepingus määratakse kindlaks laenu summa, intressimäär, tagasimaksete graafik ja kõik muud tingimused, mida pooled omavahel kokku lepivad.

Laenuleping peab olema koostatud kirjalikult ning selle allkirjastavad laenuandja ja laenusaaja. Laenulepingus on oluline täpsustada, millised on laenu tagasimaksmise tähtajad ning millised on võimalikud tagasimaksetega seotud tasud või trahvid. Samuti tuleks laenulepingus fikseerida tagatise olemasolu või puudumine.

Laenulepingu sõlmimine on oluline samm nii laenuandja kui ka laenusaaja jaoks. Laenulepingu alusel võib laenusaajale eraldatud raha kasutada ainult kokkulepitud eesmärgi ja tingimuste raames ning laenusaaja on kohustatud tagastama laenu tähtaegselt vastavalt lepingus sätestatud tingimustele. Laenulepingu rikkumise korral on laenuandjal õigus nõuda laenu tagastamist koos viivistega ja võtta kasutusele ka õiguslikud meetmed.